INHIMILLISTEN ARVOJEN EUROOPPA

Vuonna 2040 Euroopan Unioni on onnistunut tukkimaan verovuodot ja sulkemaan veroparatiisit. Maiden välinen haitallinen verokilpailu on loppunut ja kaikki jäsenmaat huolehtivat kansalaistensa vähimmäistoimeentulosta. Työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikkialla ja työstä maksetaan aina elämiseen riittävä palkka. Suuryritysten valta on pienentynyt ja kansalaisyhteiskunta vahvistunut. Suuryritykset maksavat veronsa asiallisesti ja noudattavat lakeja kuuliaisesti, jolloin myös pienet yritykset pystyvät kilpailemaan suurten kanssa. Ihmisten yksityisyydestä ja kuluttajien oikeuksista huolehditaan myös digitaalisessa taloudessa. Ylisuuret pankit on pilkottu ja finanssikeinottelu on loppunut. Euroopan keskuspankin rakenteita ja julkisen talouden ohjausta on uudistettu tukemaan työllisyyttä ja hyvinvointia.

Haluan sosiaalisesti vastuullisen Euroopan, jossa ihmisarvoa ei mitata rahassa #inhimillinenEurooppa #parempiTulevaisuus #eurovaalit2019 Klikkaa ja Twiittaa

Sosiaalisesti vastuullinen Eurooppa

Mitä?

EU-budjetista nykyistä suurempi osa tulee kohdistaa sosiaalisten oikeuksien ja työllisyyden edistämiseen. Työntekijöiden oikeuksien ja työelämän tasa-arvon parantamiseksi tarvitaan EU-lainsäädännöllä määriteltäviä sitovia minimistandardeja. Palkkatasa-arvoa ja perhevapaiden tasaisempaa jakamista tulee edistää ja epätyypillisten työsopimusten väärinkäyttöä on torjuttava. On huolehdittava, että työntekijöiden eurooppalainen vähimmäisturva suojelee kaikkia työntekijäasemassa olevia, myös esimerkiksi alustatyöntekijöitä.

Eurooppa on alueellisesti kehittynyt erilaista tahtia. Myös valtioiden sisällä on eri tilanteissa olevia alueita, joiden kehittämistä tulee tukea. Euroopassa ihmisillä tulee olla mahdollisuudet hyvän koulutukseen, työhön ja elämään riippumatta siitä, minne henkilö on syntynyt.

Miten?

1. Euroopan unioniin tarvitaan sosiaaliturvalle minimitaso. Sivistysvaltioiden tulee pitää heikoimmista huolta ja auttaa pääsemään takaisin jaloilleen

2. Suunnataan aluekehitystukia alikehittyneiden seutujen sosiaalisen hyvinvoinnin, työllisyyden ja koulutustason kohottamiseen

3. Vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävää politiikkaa edistämällä mm. samapalkkaisuutta, perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja resursoimalla tasa-arvoa edistäviä sosiaalirahaston ohjelmia

Euroopassa ihmisillä tulee olla mahdollisuudet hyvän koulutukseen, työhön ja elämään riippumatta siitä, minne henkilö on syntynyt. #inhimillinenEurooppa #parempiTulevaisuus #eurovaalit2019 Klikkaa ja Twiittaa

Inhimilliset arvot keskiöön

Mitä?

Inhimilliset arvot ja eurooppalaiset perusarvot ovat jääneet liian vähäiselle huomiolle. Kansalaisyhteiskunnan kehitys ei ole edistynyt Euroopassa ja osassa maita kehitys on mennyt jopa taaksepäin. Sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat perusarvoja, joista ei tule tinkiä.

Euroopan Unioni on asettanut sosiaalisten oikeuksien pilarin, jonka tavoitteena huolehtia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. EU:n tulee huolehtia tasa-arvon ja hyvän elämän edistämisestä koko unionin alueella. Pelkkään rahapolitiikkaan keskittyminen ei riitä. Euroopan on tavoiteltava kunnianhimoisemmin tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja ihmisiä suojelevan unionin toteuttamista.

Miten?

1. EU:n tulee entistä painokkaammin ryhtyä toteuttamaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kirjattuja periaatteita tasa-arvosta, työllisyydestä, oikeudenmukaisista työoloista sekä sosiaalisesta suojelusta ja osallisuudesta

2. Sananvapaus ja lehdistönvapaus on turvattava. Viime aikoina erityisesti Puolassa ja Unkarissa nähty EU:n perusoikeuksien polkemiskehitys on pysäytettävä. EU:n tulee käyttää sanktiomekanismejaan eli esimerkiksi sulkea rettelöivät maat ulos päätöksenteosta, kunnes tilanne paranee

3. Otetaan käyttöön bruttokansantuotteelle vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehityksen mittareita. Asetetaan hyvä elämä loputtoman talouskasvun edelle

Euroopan on tavoiteltava kunnianhimoisemmin tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja ihmisiä suojelevan unionin toteuttamista. #inhimillinenEurooppa #parempiTulevaisuus #eurovaalit2019 Klikkaa ja Twiittaa

Ihmiset voittojen edelle

Mitä?

Euroopan Unioni ei voi olla pelkkä talousliitto, sillä hyvää elämää ei voi mitata rahassa. Talouden tehtävä on mahdollistaa hyvän elämän toteutumista, ei estää sitä. EU on kehittänyt kansalaisten yksityisyydensuojaa ja kuluttajansuojaa kuluneina vuosina ja samaa työtä tulee jatkaa. Maailman kehittyessä entistä digitaalisemmaksi on tärkeää määrittää selkeät rajat digitaalisen tiedon käytölle ja omistukselle.

EU mahdollistaa ihmisten ja työn liikkumisen yli rajojen. Onkin erittäin tärkeää, että Euroopassa laaditaan yhtenäisiä vähimmäistasoja työehdoille ja sosiaaliturvalle.  Yhteisesti sovitut säännöt madaltavat kynnystä ihmisten liikkumiseen työn perässä ja samalla takaavat saman turvan kaikille eurooppalaisille. Oikeudenmukaiset sisämarkkinat ovat kaikkien eurooppalaisten etu.

Miten?

1. Turvataan ihmisten yksityisyydensuoja ja kuluttajanoikeudet digitaalisessa ympäristössä mahdollistamalla yrityksille luovutettujen henkilötietojen parempi hallinta ja selkeämpi omistus

2. Työehtojen eurooppalaisia vähimmäistasoja vahvistetaan ja sosiaaliturvalle määritellään eurooppalaiset vähimmäisstandardit

3. Valvotaan, että jäsenmaiden välillä liikkuvien työntekijöiden työehtosopimuksia noudatetaan ja mahdollistetaan oikeudenmukaiset EU:n sisäiset työmarkkinat

Haluan Euroopan, jossa talouden tehtävä on mahdollistaa hyvän elämän toteutumista, ei estää sitä. #inhimillinenEurooppa #parempiTulevaisuus #eurovaalit2019 Klikkaa ja Twiittaa